บทที่ 1 ระบบย่อยอาหาร บทที่ 3 ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง  
บทที่ 1 ระบบย่อยอาหาร บทที่ 3 ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง   
บทที่ 1 ระบบย่อยอาหาร บทที่ 4 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 2 ระบบหายใจ บทที่ 4 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 2 ระบบหายใจ บทที่ 4 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 2 ระบบหายใจ บทที่ 5 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
บทที่ 3 ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง 
บทที่ 5 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ