ส่วนประกอบของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
 
 


         ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary System)   คือ ระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่าง
ทำหน้าที่ร่วมกันในการทำน้ำปัสสาวะ  เก็บน้ำปัสสาวะชั่วคราวและขับน้ำปัสาสวะออกทิ้งเพื่อเป็น
การรักษาสภาวะสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย
         อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ ประกอบด้วย
         1. ไต  (Kidneys)   เป็นที่กรองเอาน้ำ และของเสียออกจากเลือดเป็นน้ำปัสสาวะ
         2. หลอดไต (Ureters)   นำน้ำปัสสาวะออกจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ
         3. กระเพาะปัสสาวะ  (Urinary Bladder)   เป็นที่เก็บน้ำปัสาวะชั่วคราว
         4. ท่อปัสสาวะ  (Urethra)   เป็นทางผ่านของน้ำปัสสาวะ จากกระเพาะปัสสาวะออก
             นอกร่างกาย