เนื้อหา บทเรียน

 
 
การตีความ
   
ความหมาย
 
 

             การอ่านตีความ หมายถึง  การอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมาย  ความคิดสำคัญของเรื่อง  ความรู้สึก และอารมณ์สะเทือนใจจากบทประพันธ์ ซึ่งอาจเข้าใจได้มากน้อยลึกซึ้งเพียงใด ตรงกันกับผู้ประพันธ์หรือไม่ หรือผู้อ่านคนอื่น ๆ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์เดิมและความรู้สึกของผู้อ่านแต่ละคน การตีความของทุกคนอาจไม่ตรงกันเสมอไป  โดยในกระบวนการอ่านเพื่อตีความนั้นผู้อ่านจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการแปลความ จับใจความสำคัญ การสรุปความ รวมทั้งการเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ของข้อความ

 
 

ความสำคัญของการอ่านตีความ

 
 

      การอ่านตีความเป็นการอ่านที่ต้องอาศัยทั้งความรู้  ประสบการณ์  การสังเกต  และการวิเคราะห์ ของผู้อ่าน  การอ่านตีควมเป็นการอ่านขั้นสำคัญที่ทำให้เข้าใจงานเขียนทุกชนิด  การอ่านตีความจึงมีความสำคัญ  ดังนี้

     1. ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่านได้หลายแง่หลายมุม
     2. ช่วยให้เห็นคุณค่าของวรรณกรรมอันมีผลเกี่ยวโยงถึงคุณค่าของชีวิตและสิ่งแวดล้อม
     3. การอ่านตีความช่วยให้เกิดการฝึกคิด  ฝึกไตร่ตรองเหตุผล เป็นผลให้ผู้อ่านมีความละเอียด ถี่ถ้วนและมีวิจารณญาณในการอ่านมากยิ่งขึ้น


    4. การอ่านตีความเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงงานประพันธ์นั้น ๆ
    5. การอ่านตีความช่วยให้ผู้อ่านมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ลึกซึ้ง มีใจกว้างยอมรับความแตกต่าง ของมนุษย์ด้วยกันได้

 

 
1     2     3     4     5     6         8