Sidebar

head3

 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์  จองพานิช ประธาน
2. นายสมชาย  ประเสริฐศรี รองประธาน
3. นายวราวุธ  ศิลปอาชา ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายศักดิ์ชัย  สถิตสวรรยา ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายสุรศักดิ์  เกิดจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายอัครวิทย์  จิ๋วนารายณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายเอกพันธุ์  อินทร์ใจเอื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ดร.อำนวย  ตันพานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ผศ.พิทยา  บุญคงเสน ผู้แทนผู้บริหาร
12. ผศ.พวงแก้ว  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร
13. ผศ.อิศเรศร์  ไชยะ ผู้แทนผู้บริหาร
14. นายราชันย์  เฉลียวศิลป์ ผู้แทนคณาจารย์
15. นางประนอม  พนาเศรษฐเนตร ผู้แทนคณาจารย์
16. ผศ.จ่าสิบตรีเฉลิมพล  มูลมงคล ผู้แทนคณาจารย์
17. ผศ.ดร.นัยนา  บุพพวงษ์ เลขานุการ