th th en gb

Sidebar

ทางเลือกของบัญฑิตเมื่อจบการศึกษา ..

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ทางเลือกของบัญฑิตเมื่อจบการศึกษา

 

 ทางเลือกของบัญฑิตเมื่อจบการศึกษา ..
ทางเลือกของบัณฑิตเมื่อจบการศึกษา
      โดยปกติเมื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว  สามารถเลือกดำเนินชีวิตแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้
      1. รับราชการในกระทรวง กรม หน่วยราชการต่าง ๆ หรือทำงานกับหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
      2. ทำงานกับธุรกิจเอกชน อาจเป็นโรงงาน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ร้านค้า ฯลฯ
      3. การศึกษาต่อให้สูงกว่าวุฒิที่จบ ซึ่งอาจเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ
การเตรียมตัวสมัครงาน
      ในช่วงที่นักศึกษากำลังใกล้สำเร็จการศึกษานี้ นักศึกษาควรทำคะแนนในระดับที่ดีที่สุดแล้วควรเตรียมตนเองเพื่อ
ความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเตรียมความพร้อมมีดังนี้
 
      ประการแรก
      นักศึกษาควรเตรียมหาเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครงานให้พร้อม ได้แก่
      1. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว เตรียมไว้สัก 1-2 โหล เวลาถ่ายรูปควรเลือกร้านที่ถ่ายออกมาดูดี เรียบร้อย
      2. หลักฐานการศึกษา เช่น ใบปริญญาตรี ใบอนุปริญญาบัตร
      3. สำเนาทะเบียนบ้าน
      4. ใบผ่านการฝึกงาน , ผ่านงาน
      5. ใบรับรองการทำกิจกรรมนักศึกษา
      6. ใบประกาศเกียรติคุณ
      7. ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษได้รับ เช่น ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ มัคคุเทศน์ เป็นต้น
      8. ใบขับขี่รถยนต์
      9. หลักฐานการทหาร ( สำหรับเพศชาย )
 
      ประการที่สอง
      ควรหาโอกาสเสริมความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ตนเอง เช่น ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในแง่ของ การพูด อ่าน ฟัง
เขียน ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ การพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การฝึกหัดขับรถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความรู้
เสริมที่จะให้นักศึกษามีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานมากขึ้น ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไว้ใช้ในงาน
ต่อไปได้อีก
 
      ประการที่สาม
      นักศึกษาควรหาความรู้สิ่งต่อไปนี้ให้เข้าใจชัดเจน
      1. เทคนิควิธีการหาแหล่งงาน
      2. การเขียนใบสมัครงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
      3. การเขียนจดหมายสมัครงาน
      4. การเขียนประวัติย่อ
      5. แนวทางการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ในการสมัครงาน