Sidebar

  • 中文
  • บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักศึกษา

    งานสวัสดิการนักศึกษา

    บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักศึกษา

    หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  บริการข่าวสารข้อมูลด้านสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร ประสานงานการจัดทำประกันอุบัติเหตุ การช่วยงานการกุศลหรืองานที่หน่วยงานต่างๆขอความอนุเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย