Sidebar

  • 中文
  • บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานหอพัก

    งานหอพัก

    บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานหอพัก

    หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำระเบียบการเข้าพัก    ในหอพักนักกีฬา  จัดทำแนวปฏิบัติของนักกีฬาที่อยู่หอพัก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย