th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย