Sidebar

  • 中文
  • บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

    งานทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

    บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

    หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ส่งเสริม เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สาธิตการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย รวบรวมผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม คัดลอก สำเนาหรือจำลองศิลปวัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้และวรรณกรรมที่ปรากฏในท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย