th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มกิจการนักศึกษา

กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ


๔.๑ งานองค์การนักศึกษา
๑) นางสาวสุพร บุญปก หัวหน้า 
๒) นายคมกริช ฆ้องนำโชค ผู้ช่วย
๓) นายอุทัย บุญประเสริฐ ผู้ช่วย
๔) นายชาญชัย พุทธพิมเสน ผู้ช่วย 
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษา การดำเนินงานองค์การนักศึกษา ประสานงานโครงการบัณฑิตอุดมคติไทยเครือข่ายภาคตะวันตก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


๔.๒ งานกิจกรรมนักศึกษา
๑) นางสาวสุพร บุญปก หัวหน้า 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย น้อยสกุล ผู้ช่วย
๓) นายพุฒิชาติ แสงมณี ผู้ช่วย
๔) นางสาวสุกัญญา บุญน้อม ผู้ช่วย 
๕) จ่าสิบตรีเฉลิมพล มูลมงคล ผู้ช่วย 
๖) นายอุทัย บุญประเสริฐ ผู้ช่วย 
๗) นางกชพรรณ มณีวงษ์ ผู้ช่วย 
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการไหว้ครูประจำปี กิจกรรมสานสัมพันธ์ของนักศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต ดำเนินการโครงการกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ประสานงานเกี่ยวกับการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๔.๓ งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักศึกษา
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐตพล แสงอร่าม หัวหน้า 
๒) จ่าสิบตรีเฉลิมพล มูลมงคล ผู้ช่วย 
๓) นายพุฒิชาติ แสงมณี ผู้ช่วย 
๔) นางลำยอง รอดเรือง ผู้ช่วย
๕) นายคมกริช ฆ้องนำโชค ผู้ช่วย 
๖) นายราชันย์ เฉลียวศิลป์ ผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ สนับสนุนและส่งเสริม ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบของสถาบันการพลศึกษาที่ว่าด้วยความประพฤติของนักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้สอดคล้องกับโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติของนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๔.๔ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี สิงห์วี หัวหน้า
๒) นางปรีดาภรณ์ ดวงใจดี ผู้ช่วย
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คำบัว ผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินการปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประสานงานการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาประสานการจัดทำคู่มือนักศึกษา จัดระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) แก่นักศึกษา คัดเลือกผู้กู้เงินกองทุน จัดทำสัญญาผู้กู้เงินกองทุน ประสานงานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเปิดบัญชีผู้กู้รายใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๔.๕ งานพยาบาล
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรันธร เฉลิมโฉม หัวหน้า
๒) นายอธิกะ สิงหรัตนศิริ ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย ประสานงานกับโรงพยาบาลในการส่งนักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาล รายงานผลกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดูแลบำรุงรักษาและจัดวัสดุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ การรักษาพยาบาลให้พร้อมการใช้งาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๔.๖ งานสวัสดิการนักศึกษา
๑) จ่าสิบตรีเฉลิมพล มูลมงคล หัวหน้า
๒) นายธรรมรัฐ อากาศวิภาต ผู้ช่วย 
๓) นางสาวสุพร บุญปก ผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ บริการข่าวสารข้อมูลด้านสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร ประสานงานการจัดทำประกันอุบัติเหตุ การช่วยงานการกุศลหรืองานที่หน่วยงานต่างๆขอความอนุเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๔.๗ งานหอพัก
๑) นายอุทัย บุญประเสริฐ หัวหน้า 
๒) นายปิยณัฐ ศรีชะตา ผู้ช่วย 
๓) นายนฤเดช วีระสุข ผู้ช่วย
๔) นายปรเมศร์ บัวใหญ่ ผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำระเบียบการเข้าพักในหอพักนักกีฬา และจัดทำแนวปฏิบัติของนักกีฬาที่อยู่หอพัก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๔.๘ งานบริการชุมชนและสังคม
๑) นายธรรมรัฐ อากาศวิภาต หัวหน้า 
๒) นายอุทัย บุญประเสริฐ ผู้ช่วย
๓) นางสาวสุพร บุญปก ผู้ช่วย
๔) นายชาญชัย พุทธพิมเสน ผู้ช่วย 
๕) นางกชพรรณ มณีวงษ์ ผู้ช่วย 
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อวางแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน ให้การบริการด้านกีฬาและการออกกำลังกายแก่ชุมชน จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการเผยแพร่แก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๔.๙ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑) นายพุฒิชาติ แสงมณี หัวหน้า 
๒) นางสาวสุกัญญา บุญน้อม ผู้ช่วย
๓) นายราชันย์ เฉลียวศิลป์ ผู้ช่วย
๔) นายคมกริช ฆ้องนำโชค ผู้ช่วย 
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


๔.๑๐ งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑) นายธรรมรัฐ อากาศวิภาต หัวหน้า
๒) นางสาวสุพร บุญปก ผู้ช่วย
๓) นายชาญชัย พุทธพิมเสน ผู้ช่วย 
๔) นายยงยุทธ ลาดนอก ผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ส่งเสริม เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สาธิตการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย รวบรวมผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม คัดลอกสำเนาหรือจำลองศิลปวัตถุโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้และวรรณกรรมที่ปรากฏในท้องถิ่น ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย