th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำแผนหลักและปฏิทิน  การปฏิบัติงานประจำปี   วางแผนและพัฒนางานด้านต่างๆ จัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้  การขอตั้งงบประมาณ  ประสานการปฏิบัติงานตามโครงการของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  ควบคุมดูแลและติดตามการใช้งบประมาณของฝ่ายต่างๆ   รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย