Sidebar

 • 中文
 • บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ

  งานแผนและงบประมาณ

  บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ

   

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำแผนหลักและปฏิทิน  การปฏิบัติงานประจำปี   วางแผนและพัฒนางานด้านต่างๆ จัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้  การขอตั้งงบประมาณ  ประสานการปฏิบัติงานตามโครงการของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  ควบคุมดูแลและติดตามการใช้งบประมาณของฝ่ายต่างๆ   รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย