th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานติดตามและประเมินผล

งานติดตามและประเมินผล

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานติดตามและประเมินผล

๑) นางสาวไข่มุข                   บุญส่ง                      หัวหน้า

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมพ์มาศ   หงษ์สมบัติ         ผู้ช่วย

๓) นางลำยอง                     รอดเรือง                     ผู้ช่วย

๔) นายฉัตรตระกูล                ปานอุทัย                     ผู้ช่วย

๕) นางกษมา                        สุขุมาลจันทร์              ผู้ช่วย

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  ติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในแต่ละปีการศึกษาและปีงบประมาณ   สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้      วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานด้านต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษา  รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย