th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานวิเทศสัมพันธ์

๑) นายปิติโชค                      จันทร์หนองไทร            หัวหน้า  

๒) ดร.ศิริวรรณ                      สังขพันธุ์                              ผู้ช่วย    

๓) นายมนตรี                      คุ้มวงค์                      ผู้ช่วย  

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  จัดคลังข้อมูลและบริการข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์   โครงการทุนทั้งภายในและความร่วมมือระหว่างประเทศ ประสานงานแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและระหว่างประเทศ   จัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  รายงานผล        การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย