Sidebar

 • 中文
 • บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานวิเทศสัมพันธ์

  งานวิเทศสัมพันธ์

  บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานวิเทศสัมพันธ์

  ๑) นายปิติโชค                      จันทร์หนองไทร            หัวหน้า  

  ๒) ดร.ศิริวรรณ                      สังขพันธุ์                              ผู้ช่วย    

  ๓) นายมนตรี                      คุ้มวงค์                      ผู้ช่วย  

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  จัดคลังข้อมูลและบริการข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์   โครงการทุนทั้งภายในและความร่วมมือระหว่างประเทศ ประสานงานแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและระหว่างประเทศ   จัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  รายงานผล        การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย