Sidebar

  • 中文
  • บุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     

    หน้าที่และความรับผิดชอบ

            จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ รวบรวมและจัดระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   ให้บริการข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศต่าง ๆ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประสานงานด้านสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย