th th en gb

Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

บุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

        จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ รวบรวมและจัดระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   ให้บริการข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศต่าง ๆ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประสานงานด้านสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย