th th en gb

Sidebar

หน้าที่และความรับผิดชอบงานสารบรรณ

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อดำเนินการ รับ ส่ง ร่าง โต้ตอบ เสนอหนังสือราชการของทุกฝ่าย จัดระบบการเก็บและการทำลายเอกสารทางราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ  จัดเก็บและดูแลรักษาคำสั่งต่างๆของวิทยาเขต ตรวจสอบ ติดต่อและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆหรือผู้มาติดต่อราชการ ให้บริการพิมพ์เอกสารราชการ ควบคุมการใช้โทรศัพท์ของราชการ คัดเลือกและควบคุมการเบิกจ่ายจดหมาย ธนาณัติและพัสดุ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย