th th en gb

Sidebar

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อบันทึกและเก็บรักษาแฟ้มประวัติของบุคลากร ดำเนินการเกี่ยวกับสถิติการไปราชการ การลา การขาด การมาสาย การสอบสวนหาข้อเท็จจริง  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การออกใบรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำข้อมูลพิจารณาความดีความชอบ  การเปลี่ยนชื่อและนามสกุล การลาศึกษาต่อ การส่งเสริมวิทยฐานะของข้าราชการ   การจัดการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประสานงานการจัดทำ          ใบประกอบวิชาชีพครู  การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและเจ้าหน้าที่พิเศษ  การจัดเก็บและดูแลรักษาคำสั่งต่างๆของบุคลากร  การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร  รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย