th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหาร

             ๒.๑ งานสารบรรณ

          ๑) นางสาวอารมณ์                  วิจิโน                       หัวหน้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ดำเนินการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ บันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ด้านระบบค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง รายงานการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านระบบ KTB Corporate Online ประจำเดือน ตรวจสอบ กลั่นกรองหนังสือราชการของหน่วยงานภายใน ควบคุมการออกเลขทะเบียนคำสั่ง ประกาศ หนังสือรับรอง และอื่น ๆ เสนอหนังสือผ่านตามลำดับขั้นตอน ควบคุมดูแลหนังสือภายใน ภายนอก ร่าง โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทำสำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายในภายนอก คัดเลือกควบคุมจดหมายและพัสดุ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๒) นายเสรี                          อินสว่าง                    ผู้ช่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการลงทะเบียนหนังสือเข้าทางระบบ ออกเลขทะเบียนคำสั่ง ประกาศ หนังสือรับรอง และอื่น ๆ เสนอหนังสือผู้บริหาร จัดทำสำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ จัดเก็บหนังสือภายใน ภายนอก คำสั่ง ประกาศ หนังสือรับรอง คัดเลือกจดหมายและพัสดุ บันทึก ควบคุมการใช้โทรศัพท์ของราชการ เบิกค่าใช้โทรศัพท์ทางไกลของราชการ เบิกค่าไปรษณีย์การส่งหนังสือ จัดทำใบนำส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๓) นางสาวน้ำฝน                             กอกุลชัง                    ผู้ช่วย            

หน้าที่ความรับผิดชอบ เดินเอกสารแจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบ ถ่ายสำเนาเอกสาร จัดทำเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๔) นางสายน้ำผึ้ง                    โนรีวงศ์                    ผู้ช่วย

                           หน้าที่ความรับผิดชอบ เดินเอกสารแจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบ ถ่ายสำเนาเอกสาร จัดทำเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) นางสาวศมรดี                    ศรีช่องสาร                 ผู้ช่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ เดินเอกสารแจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบ ถ่ายสำเนาเอกสาร จัดทำเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

             ๒.๒ งานบุคคล

          ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช      ฆ้องนำโชค                 หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ตรวจสอบความถูกต้องของการเลื่อนขั้นเงินเดือน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การส่งเสริมวิทยฐานะและส่งผลงานทางวิชาการ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาขาต่าง ๆ จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ผลการปฏิบัติงานดีเด่น การสอบสวนหาข้อเท็จจริง การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว การรับสมัคร การสรรหา การจัดจ้าง และลงนามในหนังสือสัญญาจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เป็นผู้ดูแลระบบสแกนลายนิ้วมือ กำกับติดตามการดำเนินงานทุกเรื่องของงานบุคคลให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        ๒) นางสาวชณัฐศิกานต์             พลายละหาร               ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินการลงทะเบียนรับหนังสือ–ส่งหนังสือ บันทึกและเก็บรักษาแฟ้มประวัติของบุคลากร (กพ. ๗) ให้เป็นปัจจุบัน ประสานงานติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคม กรอกข้อมูลประกันสังคมลูกจ้างลงระบบและจ่ายเงินประกันสังคมเข้าระบบ จัดเวรกลางคืน เวรวันหยุดราชการ ผู้ตรวจเวร และการเปลี่ยนเวรรักษาการ เบิกเงินสวัสดิการกระทรวงการท่องเที่ยว เบิกบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ จัดทำข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการ ออกเลขและจัดเก็บการไปราชการของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว การขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ เป็นผู้ดูแลระบบสแกนลายนิ้วมือ ดำเนินการเกี่ยวกับ การขาด การลา สาย การขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ รายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกกลุ่มนำเสนอตามขั้นตอนและรายงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ออกหนังสือรับรองเงินเดือน การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ การลาศึกษาต่อ รายงานผลการสำเร็จการศึกษา การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร จัดเก็บและดูแลเอกสารหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ และอื่น ๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นางสาวพัชรียา                  แป้นแก้ว                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำงานประกันคุณภาพการศึกษางานบุคคล จัดทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้างประจำ จัดทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว จัดทำเอกสารการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                  ๒.๓ งานการเงินและบัญชี

          ๑) นางสายฝน                       วิเชียร                      หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินนอก นอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS พร้อมเสนอและเก็บเอกสารตามระเบียบ จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเงินนอกงบประมาณ เงินนอก นอกงบประมาณ จ่ายเข้าหน่วยงานและจ่ายตรงผู้ขายเขียนเช็คพร้อมลงนามเสนอผู้มีอำนาจลงนาม เงินนอกงบประมาณ และเงินนอก นอกงบประมาณ รวมทั้งจ่ายเช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกจัดทำใบหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินนอกงบประมาณ เงินนอก นอกงบประมาณ พร้อมนำส่งภาษีให้สรรพากรตามระเบียบจัดทำใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับเงิน จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ และเงินนอก นอกงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดใบสำคัญจ่ายเงินและเร่งรัดเงินยืมทดรองจ่ายอนุมัติเอกสารส่งกรมบัญชีกลางสำหรับการสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญและเงินเพิ่มอื่น ๆ ในระบบ e-pension รับเงินต่าง ๆ และออกใบเสร็จรับเงิน ทั้งเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ และเงินนอก นอกงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่ายเงินทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดก่อนเบิกจ่ายในระบบ GFMISควบคุมรหัส Token Key Webonline และควบคุมรหัสธนาคาร Ktb Online ตรวจสอบรายงาน กก ๑๐๐ ของทุกเดือนตรวจสอบสถานภาพการเงิน ให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ๕.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวม ส่งงาน กพร. ตรวจสอบรายงานของ สกอ. ส่งงานระบบ E- education ตรวจสอบการบันทึกการชำระเงินของนักศึกษาในระบบ E – education และเก็บเอกสารตรวจสอบการยืมเงิน และการใช้เงินยืมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินนอก นอกงบประมาณ ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอคณะกรรมการจัดทำรายงานเสนอกรรมการวิทยาเขตและตรวจประเมินต้นทุนผลผลิตส่งกลุ่มงานการเงินส่วนกลาง ดูแลการเก็บรักษาเงินตามอำนาจ ตรวจสอบการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและการทำบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารตรวจสอบงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารตามระบบ GFMIS ทุกบัญชีควบคุมสมุดเงินสด และสมุดเงินคงเหลือประจำวันควบคุมและปฏิบัติงานด้านการบัญชีสำหรับเงินนอกงบประมาณควบคุมการใช้เช็คเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ และเงินนอก นอกงบประมาณ ควบคุมงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และควบคุมเงินประจำงวดควบคุมและตรวจสอบผลการเบิกจ่ายทั้งเอกสารและในระบบGFMIS ควบคุมและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้เงินยืมควบคุมและปฏิบัติงานด้านการบัญชีสำหรับเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป และงบกลางจัดทำหนังสือรับรองเงินได้ และภาษีหัก ณ ที่จ่ายของข้าราชการและลูกจ้าง ในส่วนที่นอกเหนือจากเงินเดือนที่ส่วนกลางออกให้ ดำเนินการขอรับเงินคืนจาก กบข. และกสจ. ในกรณีผู้เกษียณจัดทำและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาที่หักจากเงินเดือน/ค่าจ้างโดยใช้โปรแกรมคำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่ายฯ สำหรับหน่วยงานราชการของกรมสรรพากร พร้อมทั้งนำส่ง ภ.ง.ด. ๑ ก (พิเศษ) ประจำปีจัดทำเอกสารลงทะเบียนขอเบิกและจัดทำรายการขอเบิกเงินให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำเมื่อพ้นจากราชการ รวมทั้งขอรับเงินเพิ่มกรณีต่าง ๆ ในระบบ e-pension กำกับติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                           ๒) นางสาวนัยน์ปพร                สุริยะมณี                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเบิกแทนกัน และงบกลาง ในระบบ GFMIS พร้อมเสนอและเก็บเอกสารการเบิกจ่ายตามระเบียบจัดทำทะเบียนคุมฎีกาเงินงบประมาณจ่ายเข้าหน่วยงาน จ่ายตรงผู้ขายจัดทำทะเบียนคุมเช็คเงินงบประมาณและเงินอุดหนุนทั่วไป จัดทำใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินงบประมาณ หมวดงบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน เงินเบิกแทนกันให้กับบุคคลภายในและภายนอกเขียนเช็คพร้อมลงนามเสนอผู้มีอำนาจลงนามเงินงบประมาณ พร้อมจ่ายเช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณพร้อมทั้งติดตามเร่งรัดใบสำคัญจ่ายเงินและเร่งรัดเงินยืมทดรองจ่าย จัดทำรายละเอียดหักหนี้ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ส่งส่วนกลาง จัดทำรายละเอียดหักหนี้ของข้าราชการบำนาญ พร้อมทั้งนำส่ง สรจ. ๖ ในระบบ e-pension เขียนเช็คสั่งจ่ายเจ้าหนี้ต่าง ๆ ที่หักจากเงินเดือนและนำส่งหนี้ตามใบแจ้งยอดบันทึกบัตรตรวจจ่ายเงินเดือนและบัตรลูกจ้างประจำตรวจสอบหลักฐานงบกลาง ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินสวัสดิการต่าง ๆ รับเงินต่าง ๆ ออกใบเสร็จรับเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ และเงินนอก นอกงบประมาณ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการชำระเงินในระบบ E – education และเก็บเอกสาร ตรวจสอบการยืมเงิน การใช้เงินยืมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินนอก นอกงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๓) นางรุ่งรัตน์                       โกสุมา                      ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินการรับเงินต่าง ๆ และออกใบเสร็จรับเงิน ทั้งเงินงบประมาณ นอกงบประมาณ และเงินนอก นอกงบประมาณ  จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จทั้งหมดจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จทั้ง แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ประจำปี งบประมาณส่งส่วนกลาง และเจาะใบเสร็จตามระเบียบ สรุปและจัดทำรายละเอียดการรับเงินประจำวัน ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการชำระเงินในระบบ E – education และเก็บเอกสารจัดทำบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน พร้อมเสนอคณะกรรมการตามคำสั่ง นำเงินส่งธนาคารกรุงไทยเพื่อเข้าระบบ GFMIS ทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินนอก นอกงบประมาณ ลงรับเรื่องเอกสารหนังสือเวียนของงานการเงินและควบคุมหนังสือออกของงานการเงิน จัดทำเอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานการเงิน เวียนแจ้งเอกสารในส่วนของงานการเงินให้กับบุคลากรทราบ นำเอกสารที่แก้ไขส่งคืนให้กับผู้ที่ส่งเบิก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๔) นางสาวเนตรชนก               ภูฆัง                        ผู้ช่วย

  หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำเอกสารล้างพักงบลงทุนประจำปีงบประมาณดำเนินการนำเงินนอกงบประมาณส่งในระบบ GFMIS จัดทำทะเบียนคุม บช. ๐๑ เสนอและเก็บเอกสารการนำส่งตามระเบียบ เรียกรายงานจากระบบ GFMIS ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป เงินคงเหลือประจำวัน งบทดลอง รายงานเคลื่อนไหว เงินฝากคลังรายงานบัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน เงินงบประมาณ (กก.๑๐๐) และเงินนอกงบประมาณของทุกเดือน จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินส่งส่วนกลางและส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนและรายงานงบการเงินให้ สตง. ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินแยกตาม

หมวดรายจ่ายเงินส่งผู้บริหารฯ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ดำเนินการรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินอื่น ๆ ทั่วไป ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการชำระเงินในระบบ E – education และเก็บเอกสารจัดทำรายงานงบเดือน ทะเบียนควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม บัญชีแยกประเภทตามหมวดรายจ่ายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จัดทำหนังสือรับรองเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและลูกจ้าง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ทุกหมวดรายจ่าย ติดตามเร่งรัดใบสำคัญจ่ายเงินและเงินยืมทดรองจ่าย ตรวจรายงาน การเดินทางไปราชการ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าสวัสดิการต่าง ๆ หรือการเบิกจ่ายเงินประเภทอื่น ๆ ตรวจสอบดูแลและเก็บรักษาเงินตามอำนาจของวิทยาเขต ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    ๒.๔ งานพัสดุและยานพาหนะ

          ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์     อุดมวิโรจน์สิน             หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานพัสดุและยานพาหนะให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๒) นายณรงค์                        บุญจวง                     ผู้ช่วย

น้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบฯ และหนังสือแจ้งเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นายพีระยุทธ                     สาธุพันธ์                             ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินงานพัสดุและยานพาหนะตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบฯ และหนังสือแจ้งเวียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) นางสาวมีนา                      ดาวเรือง                              ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำบันทึกข้อมูลรายงานขอซื้อจ้าง จัดทำทะเบียนควบคุมใบเบิกจ่ายพัสดุ ลงบัญชีและออกเลขทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินเป็นรายตัว จัดทำบัญชีล้างพักสินทรัพย์ จัดทำทะเบียนควบคุมสัญญาหรือหนังสือข้อตกลง จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย จัดทำบันทึกในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความสำพันธ์กับผลสำเร็จของงานจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) นายอภิวัฒน์                      สมภาร                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ให้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา ดูแลและตรวจเช็คอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดทำใบขอยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬาหรือสมุดบันทึกตารางการยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ทำรายงานสรุปจำนวนผู้ใช้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา (ชิ้น) ประจำเดือน จัดทำใบขออนุญาตใช้อาคาร สถานที่ (รวมทั้งสนามกีฬาทั้งหมด) หรือสมุดบันทึกตารางการใช้งานอาคารสถานที่ (รวมทั้งสนามกีฬาทั้งหมด) จัดทำรายงานสรุปจำนวนผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ (คน) (รวมทั้งสนามกีฬาทั้งหมด) ประจำเดือน จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ทุกไตรมาส และสรุปแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย การให้คำปรึกษานอกสถานที่ และจัดนิทรรศการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่สังคมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของโครงการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมซีดีรูปภาพไฟล์ JPG จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป รายงานการดำเนินงานส่งให้กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๖) นางสาวชารีรัตน์                 อุดมวิโรจน์สิน             ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ถ่ายสำเนาเอกสารและจัดเก็บเอกสารงานพัสดุและยานพาหนะ ดำเนินการจ่ายและส่งมอบสิ่งของให้ถูกต้องตรงตามใบเบิกจ่ายพัสดุแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดต่อประสานงานด้านเอกสารกับบุคลากร ส่วนราชการภายนอก และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและยานพาหนะ ให้บริการจัดยานพาหนะเพื่อการไปราชการ และกิจกรรมของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับผลสำเร็จของงานจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๗) นายกิจจา                        สังขพันธุ์                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ บันทึกขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในงานราชการยานพาหนะ บันทึกขอตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงยานพาหนะ ตรวจสอบและเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานทุกวัน ปฏิบัติงานชั้นต้นในการแก้ไขข้อขัดข้องของรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความสำพันธ์กับผลสำเร็จของงานจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๘) นายสุรศักดิ์                       สุขหงิม                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ บันทึกขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในงานราชการยานพาหนะ บันทึกขอตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงยานพาหนะ ตรวจสอบและเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานทุกวัน ปฏิบัติงานชั้นต้นในการแก้ไขข้อขัดข้องของรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความสำพันธ์กับผลสำเร็จของงานจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๙) นายมณฑล                       กิจการเจริญรุ่ง             ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ บันทึกขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในงานราชการยานพาหนะ บันทึกขอตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงยานพาหนะ ตรวจสอบและเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานทุกวัน ปฏิบัติงานชั้นต้นในการแก้ไขข้อขัดข้องของรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความสำพันธ์กับผลสำเร็จของงานจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๕ งานประชุมกรรมการวิทยาเขตและประชุมผู้บริหาร

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา    บุพพวงษ์                   หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ วางแผนการประชุมกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ จัดประชุม จัดทำโครงการจัดประชุมกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ พิจารณา กลั่นกรอง พิสูจน์อักษร ตรวจสอบรูปแบบความถูกต้อง ของระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม และสรุปมติที่ประชุมกรรมการวิทยาเขต กำกับติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช      ฆ้องนำโชค                 ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ วางแผนการประชุมกรรมการวิทยาเขต ประชุมราชการและประชุมผู้บริหาร จัดประชุมพิจารณา กลั่นกรอง พิสูจน์อักษร ตรวจสอบรูปแบบความถูกต้อง ของระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม และสรุปมติที่การประชุมกรรมการวิทยาเขต ประชุมราชการและประชุมผู้บริหาร กำกับติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานการประชุมกรรมการวิทยาเขต ประชุมราชการและประชุมผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม    พนาเศรษฐเนตร            ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมจัดตกแต่งห้องประชุมและห้องรับรองที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมอาหารว่าง อาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร       กรุดวงษ์                    ผู้ช่วย  

หน้าที่และความรับผิดชอบ ประสาน ดำเนินการข้อมูลของคณะที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการวิทยาเขต พิสูจน์อักษร ตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้อง ของระเบียบวาระการประชุมกรรมการวิทยาเขต รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ    คำบัว                       ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ประสาน ดำเนินการข้อมูลของคณะที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการวิทยาเขต พิสูจน์อักษร ตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้อง ของระเบียบวาระการประชุมกรรมการวิทยาเขต รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖) ดร.ปรีดาภรณ์                    ดวงใจดี                     ผู้ช่วย  

หน้าที่และความรับผิดชอบ ประสาน ดำเนินการข้อมูลของคณะที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการวิทยาเขต พิสูจน์อักษร ตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้อง ของระเบียบวาระการประชุมกรรมการวิทยาเขต รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ๗) นางสาวอารมณ์                  วิจิโน                       ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ร่าง โต้ตอบ ตรวจสอบ กลั่นกรอง หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกรรมการวิทยาเขต รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๘) นายสิทธิเดช                      สว่างศรี                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดตกแต่งห้องประชุมและห้องรับรองที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมอาหารว่าง อาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๙) นางสาวชณัฐศิกานต์             พลายละหาร               ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จัดเตรียมห้องประชุมและห้องรับรองที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ ดำเนินการรับลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐) นางสาวเนตรชนก              ภูฆัง                        ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม เอกสารการขออนุมัติเบิกค่าเดินทางไปราชการของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ และเอกสารทางการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑) นายเมธี                         อัครอุดมชัย                ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการออกแบบปกระเบียบวาระการประชุม
สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร โปสเตอร์ บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ
เกี่ยวกับการนำเสนอสื่อ
Power point ในการประชุมกรรมการวิทยาเขต งานประชุมราชการ และประชุมผู้บริหาร บันทึกภาพและนำภาพการประชุมขึ้นจอ LED และนำภาพการประชุมพร้อมสื่อ Power point งานการประชุมกรรมการวิทยาเขต งานประชุมราชการ และประชุมผู้บริหาร ไรท์แผ่นซีดี จำนวน ๒ แผ่น ให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นเว็บไซต์ของวิทยาเขต ๑ แผ่น และให้งานเลขานุการฝ่ายบริหาร ๑ แผ่น รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒) นางธิดารัตน์                   ทรดี                         ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม จัดเตรียมห้องประชุม ดำเนินการรับลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุมราชการ จัดเตรียมเอกสารสำหรับ

การประชุม และจัดทำสื่อ Power point ของรองอธิการบดี รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓) นางสาวพัชรียา                แป้นแก้ว                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำหนังสือเชิญประชุมและแจ้งคณะกรรมการวิทยาเขต ประสานประธานกรรมการวิทยาเขตนัดหมาย กำหนดการประชุม จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมกรรมการวิทยาเขตสรุปมติที่ประชุมนำเสนอมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดทำระเบียบวาระการประชุม เอกสารระเบียบวาระการประชุม จัดทำสื่อ Power point รายงานการประชุมราชการ เวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางเว็บไซต์ จัดทำหนังสือถึงคณะกรรมการภายในแจ้งส่งชื่อวาระการประชุม จัดทำเอกสารการขออนุมัติไปราชการของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทำเอกสารทางการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔) นายอัศวิน                      ศิลปอาชา                  ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำสื่อ Power point ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕) นางสาวดาวรุ่ง                 โพธิ์มณี                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำสื่อ Power point ของฝ่ายวิชาการ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๖) นางสาวธัญจิรา                น้ำดอกไม้                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำสื่อ Power point ของฝ่ายแผนและพัฒนา ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗) นางสาวธนพร                  เอื้อสามาลย์                ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำสื่อ Power point ของฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๘) นายชาญชัย                    ฉายอรุณ                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำสื่อ Power point ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสุขภาพ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๙) นางสาวสุพรรณี                ศรีลอยเมือง                ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำสื่อ Power point ของคณะศิลปศาสตร์ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๐) นางสาวสุพัตรา                ศิริรักษ์                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำสื่อ Power point ของคณะศึกษาศาสตร์ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๑) นางสาวกชพรรณ              เขียวไสว                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำสื่อ Power point ของสำนักงานกีฬา ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๒) นางสาวกานต์พิชชา           จันทาพูน                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำสื่อ Power point ของสำนักงานรองอธิการบดี ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรรมการวิทยาเขตและงานประชุมราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖ งานประชาสัมพันธ์

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา    บุพพวงษ์                   หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ จัดทำปฏิทิน
การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน
วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เผยแพร่ภาพข้อมูล ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขต ให้ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ของวิทยาเขตแก่ สื่อมวลชน ควบคุม กำกับ จัดทำป้ายไฟวิ่ง
LED และข้อมูลในทีวีวงจรปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์กำกับติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) นายเมธี                          อัครอุดมชัย                ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก้ผู้มาติดต่อ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เผยแพร่ภาพข้อมูล ประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์ของวิทยาเขต ให้ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ของวิทยาเขตแก่ สื่อมวลชน จัดทำงานบริการความเสี่ยงงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายรัฐมนรีว่าด้วยงานสารบรรณ ดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ ควบคุม กำกับ จัดทำป้ายไฟวิ่ง LED และข้อมูลในทีวีวงจรปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตรวจเช็คสภาพวัสดุอุปกรณ์ในงานประชาสัมพันธ์ เครื่องมือผลิตสื่อทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ถ่ายภาพ และตกแต่งภาพ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร โปสเตอร์ ดำเนินการส่ง

อัด ขยายภาพกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อติดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานบริการเสียงตามสาย ดำเนินการออกแบบจัดทำและปรับปรุงป้ายผู้บริหารและบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน จัดนิทรรศการต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคณะศึกษาดูงานต่าง ๆ บุคลากรภายนอกที่มาเยี่ยมชม รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นายวัชรพงษ์                    แสงภู่                      ผู้ช่วย              

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสุขภาพ ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งข้อมูลให้งานประชาสัมพันธ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) นายปารามินทร์                ปลอดภัย                   ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะศิลปศาสตร์
ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งข้อมูลให้งานประชาสัมพันธ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) นายสานิตย์                      เอี่ยมผู้ช่วย                 ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์
ตามรูปแบบที่กำหนด ส่งข้อมูลให้งานประชาสัมพันธ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗ งานบริการและสวัสดิการ

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม    พนาเศรษฐเนตร           หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดสวัสดิการแก่บุคลากร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนักศึกษา ชุดฝึกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการตรวจสุขภาพประจำปี ประสานและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีต่าง ๆ ของบุคลากร ประสานและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานร้านค้าโรงอาหาร งานสวัสดิการบ้านพักอาศัยของบุคลากร รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) นายสิทธิเดช                     สว่างศรี                    ผู้ช่วย            

น้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำเอกสารงานพิธีต่าง ๆ ของบุคลากร ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนักศึกษา ชุดฝึกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานร้านค้าโรงอาหาร งานสวัสดิการบ้านพักอาศัยของบุคลากร และร้านค้าสวัสดิการ (SP Coffee) รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นางสาวน้ำฝน                             กอกุลชัง                    ผู้ช่วย            

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้การบริการ อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือดูแล

ความเรียบร้อยในงานบริการและสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ (SP Coffee) และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๔) นางสายน้ำผึ้ง                    โนรีวงศ์                    ผู้ช่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้การบริการ อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือดูแล

ความเรียบร้อยในงานบริการและสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ (SP Coffee) และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) นางสาวศมรดี                    ศรีช่องสาร                 ผู้ช่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้การบริการ อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือดูแล

ความเรียบร้อยในงานบริการและสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ (SP Coffee) และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย