Sidebar

 • 中文
 • คู่มือการวิจัย

  คู่มือการวิจัย

  งานวิจัย

  คู่มือสำหรบงานวิจัย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

   

  1.คู่มือหน้าสารบัญ

  2.คู่มือหน้า1-18

  3.คู่มือหน้า19-79

  4.คู่มือหน้า80-91

  5.คู่มือหน้า92-112

  6.คู่มือหน้า113-123

  7.คู่มือหน้า124-132

  8.คู่มือหน้า133-141

  งานภายในกลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

  ระบบงานของสถาบัน

  bannerresearch01

  menu1 


  menu1

  banner side3

  menu1


  menu1


  menu1


  menu1


  menu1


  menu1


  fb2


  menu1

  fb ipe

   

  เชื่อมโยงเว็บภายนอก

  CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา