th th en gb

Sidebar

สังเคราะห์งานวิจัย

งานวิจัยและนวัตกรรม

สรุปโครงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย

สังเคราะห์งานวิจัย

- สรุปโครงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย ปีการศึกษา 2555

- สังเคราะห์การพัฒนาหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์

- สังเคราะห์การศึกษาระบบการควบคุมภายใน สพล.วิทยาเขตสุพรรณบุรี

- สังเคราะห์การใช้ภาษาไทย

- สังเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์

- สังเคราะห์งานวิจัยงานวิจัยวิทย์

- สังเคราะห์ปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษา

- สังเคราะห์ภาพลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษาในทัศนะของนักศึกษา

- สังเคราะห์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- สังเคราะห์ภูมิปัญญาไทยและสุขภาพ

- สังเคราะห์หลักการตลาด

- สังเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และอาจารย์

งานภายในกลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบงานของมหาวิทยาลัย

banner side14

62banner side11

62banner side12

62fb infomation 

banner side IT

62banner side13


62banner side1

62banner side3

62banner side2


62banner side4


62banner side5


62banner side6


62banner side7


62banner side8


62fb edu


62banner side9

62fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา