Sidebar

 • 中文
 • บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ

  กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

  กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๖.๑ งานวิจัย 

  ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมพ์มาศ หงษ์สมบัติ หัวหน้า

  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พเยาว์ เนตรประชา ผู้ช่วย

  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี สิงห์วี ผู้ช่วย 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำแผนการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ การวิจัยและการประเมินผล การจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถาบัน การบริหารและการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสานงานและให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

  ๖.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๑) นายอธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว หัวหน้า 

  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมไพร ไชยยงค์ ผู้ช่วย 

  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทิตา จะบัง ผู้ช่วย 

  ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วย 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ พัฒนาระบบฐานข้อมูล กลไกและบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนการประชุม สัมมนาและฝึกอบรมการประกันคุณภาพ ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับวิทยาเขต ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผล การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

  งานภายในกลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

  ระบบงานของสถาบัน

  bannerresearch01

  menu1 


  menu1

  banner side3

  menu1


  menu1


  menu1


  menu1


  menu1


  menu1


  fb2


  menu1

  fb ipe

   

  เชื่อมโยงเว็บภายนอก

  CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา