th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  สำรวจ ความต้องการ   ในการขอรับบริการ  สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการผลิต  การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ การเรียนการสอน   ควบคุมดูแลการใช้ห้องนวัตกรรมและห้องบรรยายพิเศษ  ให้คำแนะนำการใช้สื่อ    การเรียนการสอน  ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย