th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานศูนย์วิทยบริการ

งานศูนย์วิทยบริการ

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานศูนย์วิทยบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  จัดทำข้อมูลการให้บริการ  สำรวจความต้องการในการจัดหาหนังสือ ตำรา วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสืบค้นให้สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆที่เปิดการเรียนการสอน  อำนวยความสะดวกในการให้บริการการยืม คืน สืบค้นข้อมูล  จัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์วิทยบริการสำหรับการศึกษาค้นคว้า  พัฒนาระบบศูนย์วิทยบริการให้ทันสมัย รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย