th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานหลักสูตรและแผนการเรียน

งานหลักสูตรและแผนการเรียน

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานหลักสูตรและแผนการเรียน

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ วิเคราะห์หลักสูตร       วางแผนการบริหารและพัฒนาหลักสูตร  ตรวจสอบแผนการเรียนให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร  พัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกสาขาวิชา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร  การจัดทำแผนการเรียน การเทียบโอนและการยกเว้นรายวิชา ประสานงานกับคณะในการจัดผู้สอนประจำรายวิชาและการจัดตารางการเรียนการสอน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย