Sidebar

  • 中文
  • บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

    งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

    บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

     หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่น รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย