th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

 หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่น รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย