th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ

งานธุรการ

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ

งานธุรการ

          ๑) นางสาววิไลวรรณ                ทองก่ำ                     หัวหน้า

          ๒) นางสาวเพ็ญทิพย์                พุ่มพันธ์ม่วง                ผู้ช่วย

          ๓) นายยงยุทธ                      ลาดนอก                    ผู้ช่วย

          ๔) นายปรเมษฐ                     บัวใหญ่                     ผู้ช่วย

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ การจัดระบบเอกสาร  วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำฐานข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลวาระการประชุมและจดรายงานการประชุมของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย