th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

สำนักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

สำนักงานกีฬา

๑๐.๑ งานธุรการ

๑) นางสาวกชพรรณ                 เขียวไสว                   หัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดเตรียมวาระการประชุมจัดทำเอกสารประกอบการประชุมจัดทำสื่อนำเสนอ และบันทึกการประชุม จัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานและโครงการต่างๆ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดหา ควบคุม ดูแล และบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                 ๒) นายนฤเดช                         วีระสุข                     ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ จัดทำบัญชีและควบคุมการเบิก จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสรุปรายงานผลทุกสิ้นปีงบประมาณ จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นางกชพรรณ                       มณีวงษ์                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดเตรียมวาระการประชุมจัดทำเอกสารประกอบการประชุมจัดทำสื่อนำเสนอ และบันทึกการประชุม จัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานและโครงการต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.๒ งานแผนและงบประมาณ

                ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์      อุดมวิโรจน์สิน              หัวหน้า

                    หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกับนโยบายและพันธกิจ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ บริหารจัดการแผนและงบประมาณ กำกับติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

               ๒) นางสาวกชพรรณ                  มณีวงษ์                     ผู้ช่วย

                    หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจำปี กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดหา ควบคุม ดูแล และบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกจัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓) นายนฤเดช                                          วีระสุข                      ผู้ช่วย  

                    หน้าที่และความรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ประเมินสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ นำผลการประเมินไปจัดทำแผนฯ ในปีต่อไป รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.๓ งานบริหารจัดการทางการกีฬา                                            

                 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัฐ      อากาศวิภาต                หัวหน้า

                                    หน้าที่และความรับผิดชอบ กำกับและติดตามงานบุคลากรในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                  ๒) นางกชพรรณ                      มณีวงษ์                     ผู้ช่วย

                                    หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จัดทำระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และจัดทำแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จัดทำข้อมูลการขอเวลาเรียนให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รวบรวมและรายงานข้อมูลการแข่งขัน และผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาที่มีงานตาหลักเกณฑ์

                  ๓) นางสาวกชพรรณ                 เขียวไสว                    ผู้ช่วย

                หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จัดทำระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และจัดทำแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จัดทำข้อมูลการขอเวลาเรียนให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬา รวบรวมและรายงานข้อมูลการแข่งขัน และผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาที่มีงานตามหลักเกณฑ์

                  ๔) นายนฤเดช                       วีระสุข                      ผู้ช่วย           

                      หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จัดทำระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และจัดทำแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จัดทำข้อมูลการขอเวลาเรียนให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รวบรวมและรายงานข้อมูลการแข่งขัน และผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาที่มีงานตาหลักเกณฑ์

๕) นางสาวกมลณัฐ                   สีแก้วมี                      ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จัดทำระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และจัดทำแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จัดทำข้อมูลการขอเวลาเรียนให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รวบรวมและรายงานข้อมูลการแข่งขัน และผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาที่มีงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖) นายตะวัน                          ประปะโคน                ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จัดทำระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และจัดทำแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รวบรวมและรายงานข้อมูลการแข่งขัน และผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการให้กับนักกีฬาที่มีงานตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.๔ งานส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา                                   

                            ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัฐ      อากาศวิภาต                หัวหน้า

                                  หน้าที่และความรับผิดชอบ กำกับและติดตามงานบุคลากรในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา จัดทำระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำแนวปฏิบัติของ นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) นายนฤเดช                        วีระสุข                      ผู้ช่วย

                                    หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จัดทำระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และจัดทำแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดหา ควบคุม ดูแล และบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงาน

                 ๓) นางสาวกชพรรณ                 เขียวไสว                                 ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา จัดทำระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                 ๔) นางสาวกชพรรณ                  มณีวงษ์                    ผู้ช่วย

                                  หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จัดทำระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำแนวปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) นางสาวกมลณัฐ                   สีแก้วมี                      ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา จัดทำระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำแนว ปฏิบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.๕ งานจัดการแข่งขันกีฬา                                           

                 ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย           บุญประเสริฐ               หัวหน้า

                    หน้าที่และความรับผิดชอบ กำกับและติดตามงานบุคลากรในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์    เฉลียวศิลป์                 ผู้ช่วย  

                    หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ประสานงานการให้บริการการจัดการแข่งขันกีฬาแก่ชุมชนและสังคม ประสานการจัดนักศึกษาเพื่อบริการด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                 ๓) นางสาวกชพรรณ                  มณีวงษ์                     ผู้ช่วย           

                    หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ประสานงานการให้บริการการจัดการแข่งขันกีฬาแก่ชุมชนและสังคม ประสานการจัดนักศึกษาเพื่อบริการด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                 ๔) นายนฤเดช                        วีระสุข                      ผู้ช่วย

                    หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ประสานงานการให้บริการการจัดการแข่งขันกีฬาแก่ชุมชนและสังคม ประสานการจัดนักศึกษาเพื่อบริการด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕) นางสาวกัมลณัฐ                   สีแก้วมี                      ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ประสานงานการให้บริการการจัดการแข่งขันกีฬาแก่ชุมชนและสังคม ประสานการจัดนักศึกษาเพื่อบริการด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.๖ งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ                                               

                   ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัฐ     อากาศวิภาต                หัวหน้า

                                    หน้าที่และความรับผิดชอบ กำกับและติดตามงานบุคลากรในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และทักษะทางการกีฬา เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านกีฬา เป็นแหล่งข้อมูลทางการกีฬา ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักกีฬา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับและขั้นตอน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                              ๒) นางสาวกมลณัฐ                  สีแก้วมี                                    ผู้ช่วย

                      หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ วางแผนและดำเนินการด้านฝึกอบรม การศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงาน

                 ๓) นางกชพรรณ                      มณีวงษ์                    ผู้ช่วย

                      หน้าที่และความรับผิดชอบ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และทักษะทางการกีฬา เป็นแหล่งข้อมูลและศูนย์ฝึกอบรมด้านกีฬา กำกับติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักกีฬารายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับและขั้นตอน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                 ๔) นางสาวสุธิตา                       แสงวิสุทธิ์                              ผู้ช่วย

                      หน้าที่และความรับผิดชอบ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และทักษะทางการกีฬา เป็นแหล่งข้อมูลและศูนย์ฝึกอบรมด้านกีฬา กำกับติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักกีฬารายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับและขั้นตอน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.๗ งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ                                             

                              ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์     อุดมวิโรจน์สิน              หัวหน้า

                                    หน้าที่และความรับผิดชอบ กำกับและติดตามงานบุคลากรในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการวางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานกีฬา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                              ๒) นายนฤเดช                       วีระสุข                      ผู้ช่วย

                                    หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ กำกับติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของสำนักงานกีฬาจัดหา ควบคุม ดูแล และบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของ หน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกจัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                              ๓) นางกชพรรณ                     มณีวงษ์                     ผู้ช่วย           

                      หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ วางแผนงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานกีฬา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔) นางสาวกมลณัฐ                   สีแก้วมี                      ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ วางแผนงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานกีฬา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๑๐.๘ โครงการ ๑ วิทยาเขต ๑ กีฬา                                             

                  ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัฐ      อากาศวิภาต                หัวหน้า

                                    หน้าที่และความรับผิดชอบ กำกับและติดตามงานบุคลากรในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการเพื่อของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ เฉลียวศิลป์                 ผู้ช่วย  

                      หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ วางแผน และดำเนินการด้านการพัฒนากีฬาวูซู เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และทักษะทางการกีฬาเป็นศูนย์ฝึกอบรมและเป็นแหล่งข้อมูลทางการกีฬาวูซู ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาวูซู ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันวูซู กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย          บุญประเสริฐ               ผู้ช่วย  

                      หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ วางแผน และดำเนินการด้านการพัฒนากีฬาว่ายน้ำ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และทักษะทางการกีฬาเป็นศูนย์ฝึกอบรมและเป็นแหล่งข้อมูลทางการกีฬาว่ายน้ำ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาว่ายน้ำ ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                 ๔) นางสาวสุธิตา                       แสงวิสุทธิ์                  ผู้ช่วย

                      หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ วางแผน และดำเนินการด้านการพัฒนากีฬายิงปืน เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และทักษะทางการกีฬาเป็นศูนย์ฝึกอบรมและเป็นแหล่งข้อมูลทางการกีฬายิงปืน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬายิงปืน ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันยิงปืน กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                  ๕) นายตะวัน                          ประประโคน              ผู้ช่วย

                   หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ วางแผน และดำเนินการด้านการพัฒนากีฬาวูซู เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และทักษะทางการกีฬาเป็นศูนย์ฝึกอบรมและเป็นแหล่งข้อมูลทางการกีฬาวูซูส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาวูซู ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันวูซู กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                 ๖) นาวสาวกมลณัฐ                    สีแก้วมี                     ผู้ช่วย

                      หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ วางแผน และดำเนินการด้านการพัฒนากีฬาว่ายน้ำ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และทักษะทางการกีฬา เป็นศูนย์ฝึกอบรมและเป็นแหล่งข้อมูลทางการกีฬาว่ายน้ำ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาว่ายน้ำ ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย