th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ

เกี่ยวกับศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการบริหารจัดการศุนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาตลอดปีด้วยรูปแบบครบวงจร ด้านบริหารจัดการ การฝึกซ้อม และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับต่างๆ