Sidebar

 • 中文
 • เกี่ยวกับศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

  เกี่ยวกับศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

  งานแผนและงบประมาณ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ ดำเนินการบริหารจัดการศุนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาตลอดปีด้วยรูปแบบครบวงจร ด้านบริหารจัดการ การฝึกซ้อม และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับต่างๆ

  ทั้งภายในประเทศและต่าง(นานาชาติ) จัดทำแผนเพื่อของบประมาณประจำปีและสรรหาบุคลากร จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ควบคุมติดตามรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่ อื่นๆตามที่ได้มอบหมาย

  ภารกิจ/หน้าที่งานศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
  1.ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานศูนย์กีฬาเพื่อความเป็น      เลิศ
  2.จัดทำแผนงานและงบดำเนินงานของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
  3.สนับสนุนและสรรหาผู้ฝึกสอนกีฬาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อพัฒนานักกีฬา
  4.สรรหานักกีฬาและผลิตนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
  5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการฝึกซ้อมกีฬาชนิดต่างๆ
  6.จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพของ นักกีฬา
  7.สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จัดการแข่งขัน จัดอบรม และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน    และฝึกซ้อมตลอดทั้งปี
  8.อำนวยความสะดวกในการจัดการฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
  9.สนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศเป็นแหล่งฝึกซ้อมกีฬาตั้งแต่ระดับท้อง ถิ่นจนถึงระดับชาติ
  10.ส่งเสริมผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญกีฬาเข้าร่วมการอบรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
  11.ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
  12.ร่วมมือและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพนักกีฬา
  13.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย