th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมพ์มาศ  หงษ์สมบัติ              หัวหน้า

๒) นายปิติโชค                             จันทร์หนองไทร       ผู้ช่วย

๓) นางสาวไข่มุข                           บุญส่ง                 ผู้ช่วย

๔) นางลำยอง                              รอดเรือง               ผู้ช่วย

๕) นายฉัตรตระกูล                       ปานอุทัย                ผู้ช่วย

๖) นางกษมา                            สุขุมาลจันทร์            ผู้ช่วย

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ บริหารจัดการแผนและงบประมาณศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ประชุมทบทวนวางแผนพัฒนางาน  วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกับนโยบายและพันธกิจ  ติดตามและประเมินผลโครงการ  รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย