th th en gb

Sidebar

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ

   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงานกับรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี  กำกับดูแลการรับ ส่ง เสนอหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของสำนักงาน  จัดเตรียมข้อมูลวาระการประชุมและจดรายงาน       การประชุมของฝ่าย รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย