Sidebar

  • 中文
  • บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานบริการและสวัสดิการ

    บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานบริการและสวัสดิการ

     

    หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดสวัสดิการแก่บุคลากรและนักศึกษา ประสานงานการตรวจสุขภาพประจำปี  ประสานการช่วยเหลืองานพิธีต่างๆของบุคลากร  รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้มอบหมาย