th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานบริการและสวัสดิการ

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ งานบริการและสวัสดิการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดสวัสดิการแก่บุคลากรและนักศึกษา ประสานงานการตรวจสุขภาพประจำปี  ประสานการช่วยเหลืองานพิธีต่างๆของบุคลากร  รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้มอบหมาย