th th en gb

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มอำนวยการ

๑.๑ งานเลขานุการ                                                   

๑) นางธิดารัตน์                     ทรดี                        หัวหน้า

๒) นางกษมา                        สุขุมาลจันทร์               ผู้ช่วย

๓) นางสาวสุนิสา                    คล้ายฉ่ำ                    ผู้ช่วย

๔) นางสาวดาวรุ่ง                             โพธิ์มณี                     ผู้ช่วย

๕) นางสาวกมลพร                  สุขาทิพยพันธุ์              ผู้ช่วย

๖) นางสาวสุวรรณี                  แก้วสุขใส                  ผู้ช่วย 

๗) นายอัศวิน                        ศิลปอาชา                  ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  ตรวจสอบและสรุปรายงานครุภัณฑ์ประจำไตรมาสและประจำปี วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงานกับรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่าง พิมพ์ ทาน กำกับดูแลการรับ ส่ง เสนอหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแล วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของสำนักงาน  จัดเตรียมข้อมูลวาระการประชุมและจดรายงานการประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๑.๒ งานควบคุมภายใน

๑)  นายราชันย์                      เฉลียวศิลป์                 หัวหน้า

๒)  นางช่อแก้ว                      ภัทรวานนท์                ผู้ช่วย

๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ   คำบัว                       ผู้ช่วย

๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร      กรุดวงษ์                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องนำมาสังเคราะห์และจัดทำสรุปรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน   ติดตาม   การประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๑.๓ งานอนุรักษ์พลังงาน

๑) นายราชันย์                       เฉลียวศิลป์                 หัวหน้า

๒) นายจตุพร                        ปานอุทัย                   ผู้ช่วย

๓) นายพีระยุทธ                    สาธุพันธ์                             ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานผลข้อมูล   การอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

๑.๔ งานประชาสัมพันธ์

๑) นางสาวสุกัญญา                 บุญน้อม                    หัวหน้า

๒) นางสาวศรัณยู                   รอดเรือง                   ผู้ช่วย

๓) นายสุชาติ                        มะปรางหวาน             ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานบันทึกภาพทุกกิจกรรมทั้งของวิทยาเขตและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ให้การบริการเผยแพร่ข่าวสาร ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงป้ายผู้บริหารและบุคลากร จัดนิทรรสการต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมิน คณะศึกษาดูงานต่าง ๆ  บุคลากรภายนอกที่มาเยี่ยมชมวิทยาเขต ร่าง พิมพ์ ตรวจทาน หนังสือ เอกสารงานประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย

 

๑.๕ งานบริการและสวัสดิการ

๑) นางลำยอง                       รอดเรือง                   หัวหน้า

๒) นางสาววิวรรณ                  สถิระ                       ผู้ช่วย

๓) นางประนอม                     พนาเศรษฐเนตร           ผู้ช่วย

๔) นายสิทธิเดช                     สว่างศรี                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดสวัสดิการแก่บุคลากรและนักศึกษา ประสานงานการตรวจสุขภาพประจำปี  ประสานการช่วยเหลืองานพิธีต่าง ๆ ของบุคลากร รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติ                  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย 

 

๑.๖ งานอาคารสถานที่ 

๑) นายจตุพร                        ปานอุทัย                   หัวหน้า

๒) นายมนตรี                       คุ้มวงค์                     ผู้ช่วย

๓) นายณรงค์                       บุญจวง                     ผู้ช่วย

๔) นายปราโมทย์                             คงแสงงาม                 ผู้ช่วย

๕) นายธงไชย                       เหมลี                       ผู้ช่วย

๖) นายวิทยา                        ทองหยด                             ผู้ช่วย

๗) นางสุรินทร์                      ตั้งมั่นในธรรม              ผู้ช่วย

๘) นางสายน้ำผึ้ง                    โนรีวงศ์                    ผู้ช่วย

๙) นางสาววิไล                      จันทร์อุทัย                 ผู้ช่วย

๑๐) นางสาวนัฏฐิกา                กัณฑ์โย                    ผู้ช่วย

๑๑) นางสาวน้ำฝน                  กอกุลชัง                    ผู้ช่วย

๑๒) นางสาวบุษบา                 หลั่นเจริญ                  ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดสภาพแวดล้อมภายในให้ถูกหลักสุขาภิบาล ให้การบริการ การใช้อาคารสถานที่แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควบคุมการจราจร จัดบุคลากรดูแลรักษาความปลอดภัย  ดำเนินการเกี่ยวกับรูปแบบงานก่อสร้างการบำรุงรักษา การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย 

 

๑.๗ งานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

๑) นางนิภา                         ไชยะ                       หัวหน้า

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมไพร    ไชยยงค์                    ผู้ช่วย

๓) นายราชันย์                      เฉลียวศิลป์                 ผู้ช่วย

๔) นางสายฝน                      วิเชียร                       ผู้ช่วย

๕) นายพีระยุทธ                    สาธุพันธ์                             ผู้ช่วย

๖) นางสาวสุนิสา                    คล้ายฉ่ำ                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด  รายงานการบริหารความเสี่ยง ประชุมติดตามความก้าวหน้ารายงานการปฏิบัติราชการ ประสานงานการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายหรืองานต่าง ๆ หรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี กรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบ CHE QA Online  รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย