Sidebar

ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท และตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ