Sidebar

ประกาศสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)