Sidebar

  • 中文
  • โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน และด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ระดับคณะและระดับวิทยาเขต ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี