Sidebar

  • 中文
  • "การจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงานสถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก" ในงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน MASTER & IDOL “KS EXPO ๒๐๑๘” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี