Sidebar

  • 中文
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน และด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ระดับคณะและระดับวิทยาเขต วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำนวยการ ๑ อาคารอำนวยการ