Sidebar

  • 中文
  • โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน และด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล ระดับคณะและระดับวิทยาเขต ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรรบุรี