th th en gb

Sidebar

การจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานสถานศึกษาและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ในงานวันแสดงวิชาการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกีฬา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี