Sidebar

  • 中文
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภททั่วไป วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำนวยการ ๑ อาคารอำนวยการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี