th th en gb

Sidebar

          พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม นายภูวนาท พรหมดี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๓ ที่ได้รับทุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่๑ จากโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และได้ศึกษาต่อที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งนักศึกทุนดังกล่าว อยู่ในความดูแลของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ที่ดูแลทุน ให้การต้อนรับ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ เมื่อวันพุธที่  ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๑

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี สิงห์วี หัวหน้างานองค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นำคณะกรรมการองค์การนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา “พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย ๔.๐ : Shutdown drug-Startup Thailand 4.0” เมื่อวันที่ ๑ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนทั้งสิ้น ๙  คน  ดังรายชื่อต่อไป
          ๑.นางสาววีรดา           คล้ายฉ่ำ          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๒.นางสาอรอุมา          แก้วใสย์           คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๓.นายสางกรองทอง     เคหะนาค         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๔.นางสาวทักษิกา        ฟักหอม           คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
          ๕.นายณัฏฐนันท์         ปานสุวรรณ      คณะศิลปศาสตร์
          ๖.นายทรรศนปกรณ์     สารศรี            คณะศิลปศาสตร์ 
          ๗. นายศักสิทธิ์             ปัญญามาศ      คณะศึกษาศาสตร์
          ๘.นายอาทิตย์             สุดใจดี            คณะศึกษาศาสตร์         
          ๙.นางสาวละอองดาว    ดวงเดือน         คณะศึกษาศาสตร์         

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี สิงห์วี หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นำนางสาวชนาภา สูงทรง นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “ว่าที่ครูไทย” เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกทุนดังกล่าว อยู่ในความดูแลของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

เนื้อหาอื่นๆ...