th th en gb

Sidebar

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการดำเนินงาน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2561 (ปรับปรุงพ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี.