th th en gb

Sidebar

งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 "นครสวรรค์พลบดีเกมส์" ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2560-วันที่ 4 สิงหาคม 2560 และการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2560