th th en gb

Sidebar

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการให้กับ "นักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ" และ "นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

2562 05 28 14 15 29 0020

2562 05 28 14 17 05 0021

2562 05 28 14 18 20 0022

2562 05 28 14 19 34 0023