th th en gb

Sidebar

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการให้กับ นักกีฬาตามโครงการพัฒนากีฬาสถาบันการพลศึกษาสำหรับวิทยาเขต และนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ให้ได้รับการยกเว้นการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 602IMG

602IMG 0001

602IMG 0002

602IMG 0003

602IMG 0004

602IMG 0005

602IMG 0006

602IMG 0007

602IMG 0008