Sidebar

  • 中文
  • ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

    ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมและมอบทุนให้
    นางสาวอริสา  พลศรีลาภ  สาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ ๒/๓
    นักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

    ในพระบรมราชินูปถัมภ์