Sidebar

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยสถาบันการพลศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับผิดชอบดำเนินงาน ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดสถานที่ภูมิทัศน์