th th en gb

Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

ระบบงานของมหาวิทยาลัย

banner side14

62banner side11

62banner side12

62fb infomation 

banner side IT

62banner side13


62banner side1

62banner side3

62banner side2


62banner side4


62banner side5


62banner side6


62banner side7


62banner side8


62fb edu


62banner side9

62fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา