Sidebar

ประมวลภาพ โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๗๒๔

ระบบงานของสถาบัน

 122334555

bannerresearch01

menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


fb2


menu1

fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา