Sidebar


Warning: strpos(): Empty needle in C:\xampp\htdocs\web\templates\ja_teline_v\html\layouts\joomla\content\item\default.php on line 34

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559...Download


ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา2559...Download

 

 

ระบบงานของสถาบัน

 

bannerresearch01

menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


fb2


menu1

fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา