Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559...Download


ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา2559...Download

 

 

ระบบงานของสถาบัน

bannerresearch01

student online

menu1 


menu1

banner side3

menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


fb2


menu1

fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา